Kreitser's Sonata
May 8, 2012

PozdnishevMikhail Porechenkov
Fellow-travellerVladimir Kalisanov
Lisa, GirlNatalia Shvets
Polina, LadyKsenia Lavrova - Glinka
Trukhachevsky,Shop-assistantSergey Shnirev
Merchant, EgorVictor Kulukhin